Jste zde

O zenové vegetaci a jedlém lese

 Základní idea investora vdechnout do kompozice krásu procházek alejemi kvetoucích sakur na jaře byla promítnuta do projektu dvěma způsoby.

Prvním z nich je oživení a naplnění původně poměrně fádního pruhu podél domu v mírném svahu v severním traktu pozemku právě mini-alejí velice subtilně rostoucích Prunus serullata 'Kiku-shidare sakura'. Tyto poněkud převislé sakury poskytnou reprezentativní a druhově nikoli příliš roztříštěný obraz při pohledu směrem od ulice....

....Z opačné strany (vnímáno obyvateli zahrady) zmírní nežádoucí vlivy ulice (prašnost, fádnost asfaltu a masivních obrubníků), po stránce estetické pak zamezí přímým pohledům na dům a do zahrady zvenčí. Rovněž pohled z oken nebude na šedý asfalt ulice, ale do zpočátku vegetační sezony kvetoucích a pak pěkně olistěných a posléze zajímavě podzimně zbarvených větévek sakur. Prunus serrulata 'Kiku-shidare sakura' je natolik subtilní a nikoliv rychle rostoucí, že s ní lze skutečně počítat jako s ústřední kosterní dřevinou pro dlouhá desetiletí. Procházka pod rozkvetlými převislými větévkami sakur bude skutečným zážitkem jak pro obyvatele domu, tak pro návštěvy a kolemjdoucí.

Pro ucelení dojmu a propojení na další části zahrady nacházíme echo sakur i v zadním traktu pozemku. Do doby, než sakury vyrostou do maturantní výšky, bude zajímavost zahrady zajišťovat bylinné patro, případně rychleji rostoucí podsadbové dřeviny.

Druhým způsobem promítnutí sakur do koncepce zahrady je použití sloupovitých málo vzrůstných sakur pro oživení „skalky“ - náspu v JV traktu pozemku poblíž vrat garáže. Jsou to Prunus serrulata Amanogawa a byly zvoleny jako sloupcovitý kontrast k ploše kulovitému tvaru náspu pro zajištění jeho celoroční strukturální zajímavosti. Staccato jejich striktně sloupcovitých tvarů bude působit jako interpunkční znaménka, přitahující pozornost kolemjdoucích: „ano, tato zahrada stojí za pozornost!“ V neposlední řadě jejich dubnové kvetení typickými sakurovými růžičkami spolehlivě uspokojí to předjarní pnutí spatřit už zase zahradu „v plné parádě“.

Zahrada je zajímavá i tím, že obsahuje spoustu ovocných a alternativních ovocných dřevin, které však nejsou vysázeny tradičně jako sad v pravidelných rozestupech a útvarech, ale vytvářejí „jedlý les“ a stávají se tak integrální součástí přírodních výsadbových ploch. Tak se tu prolínají jak ovocné, tak okrasné dřeviny a při procházce zahradou lze v každém měsíci od června do října něco „uzobávat“. Přitom ovocné dřeviny jsou dostupné z četných průstupových komunikací vedených napříč celou zahradou, takže zaintegrování ovocných dřevin do výsadeb neztěžuje jejich příležitostnou pohodlnou sklizeň. Touto koncepcí jsme se také při poměrně malé rozloze pozemku vyhnuli efektu, že by velká část pozemku měla být naprosto nezajímavá a fádní jako v typickém intenzivním sadu.

Cílem designerovy snahy bylo vyhnout se nešvarům v Česku tak oblíbeného stylu designu, kdy co dřevina, to jiný druh, jinými slovy vyhnout se příliš velké diverzitě (rozmanitosti, roztříštěnosti) designu, zvláště na úrovni dřevin. Již tak máme v zahradě hodně druhů ovocných dřevin, bylo třeba celkový pohled určitým způsobem sjednotit, dát tomu hlavu a patu. Protože příliš mnoho privátních zahrad u nás nevypadá ani tak jako privátní zahrady, ale spíše jako arboreta (=sbírky introdukovaných dřevin). A život takovém arboretu je věru notně únavný, kdy na každém kroku a každý den na nás útočí tu pestré olistění, tu ten či onen specifický tvar.....z toho jde jednomu hlava kolem a každopádně si v takovém prostředí neodpočne. A právě jako jednotící prvek byly zvoleny zde sakury ve větších počtech než pouhý jeden exemplář.

Všechny designové prvky v zahradě mají atraktivně oblé tvary, včetně schodů vedoucích od zpevněné plochy před garážemi k domu a včetně bazénu. Při použití foliové technologie lze docílit prakticky jakéhokoli tvaru bazénu.

Hlavní patio je dostatečně prostorné pro minimálně 4-člennou rodinu a je odstíněno treláží s popínavkami a trestí rákosovitou od vstupní a příjezdové plochy. Tak se z patia stává samostatná pohledová jednotka s funkčním propojením do JZ traktu.

Díky použitému designu vzniká v zahradě dojem mnohem většího prostoru, než máme ve skutečnosti k dispozici. Rovněž z kteréhokoli místa zahrady se otevírá v jednom ročním období naprosto odlišný pohled ať již hledíme NA výsadby, PŘES výsadby, PODÉL výsadeb či stojíme NAD výsadbami. V malé zahradě skutečně prvek k nezaplacení.

Vzhledem k tomu, že představa staromódní izolované „skalky“ rozhodně nepůsobí přirozeným dojmem, doporučuje designer roztrousit jako echo skalky další bludné balvany napříč celou zahradou (viz jeden ze speciálních půdorysů) a naproti tomu na skalku nevyplýtvat celou Tatru balvanů.